Kontakt

Kancelaria

                                         UWAGA!!! ZMIANA ADRESU 
Informujemy, iż z dniem 15.03.2021 r. ulega zmianie adres Kancelarii.

47-100 Strzelce Opolskie
ul. Marka Prawego 29/5

tel.: 77 402 80 47
strzelce.opolskie1@komornik.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO BP SA I O.Centrum w K-Koźlu 55102037140000430200078048

Wpłat należności można dokonywać na wskazane wyżej konto bankowe bądź osobiście w kasie kancelarii komornika.

Wpłat należności należy dokonywać ze wskazaniem imienia i nazwiska/nazwy strony postępowania oraz sygnatury sprawy komorniczej.

Godziny pracy

Poniedziałek – czwartek: 8:00 – 15:00
– informacje o stanie postępowania
– kasa
– biuro podawcze

Wtorek: 10:00 – 14:00
– komornik przyjmuje interesantów osobiście
– przeglądanie akt odbywa się w obecności komornika, asesora lub aplikanta

Piątek:
– kancelaria nieczynna dla stron

Inspektor Danych Osobowych: Roman Kwieciński e-mail: iod.strzelce.opolskie.001@komornik.pl

Klauzula informacyjna Uczestnika

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1277)

Tożsamość administratora

Administratorem jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Jacek Wiesiołek, mający siedzibę przy ul. Mara Prawego 29/5 Strzelce Opolskie – jako funkcjonariusz publiczny odpowiada za wykonywanie obowiązków wynikających z z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1277).

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem – Komornikiem Jackiem Wiesiołkiem można skontaktować się poprzez adres e-mail strzelce.opolskie1@komornik.pl Tel. 77 402 80 47 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail iod.strzelce.opolskie.001@komornik.pl

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1277).

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1277)

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane stronom oraz uczestnikom postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz w ramach wykonywanych czynności nieegzekucyjnych oraz urzędom lub instytucjom, uczestniczą w postępowaniach prowadzonych w ramach czynności z mocy w/w ustawy.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również podmiotom przetwarzającym, realizującym na rzecz administratora danych zadania w zakresie:

obsługi księgowej,

obsługi informatycznej,

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (Dz. U. poz. 1366), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (Dz. U. poz. 472).

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować ustawowe uprawnienia Komornika Sądowego.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych.

Informacja o automatycznym przetwarzaniu i profilowaniu

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.