Nieruchomość ( Zespół pałacowo – parkowy) – Wierzbica Górna

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00082855/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Krzysztof Leszczyński Zastępca Jacek Wiesiołek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-01-2021r. o godz. 14:00 w sali nr 6 w budynku Sądu Rejonowego I Wydziału Cywilnego 46-200 Kluczbork, ul. M.Skłodowskiej-Curie 15 odbędzie się

 

pierwsza licytacja

 

prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 32/40 o pow. 37669,0000 m2 ( 3,7669 ha) zbudowaną budynkiem pałacowym o pow. użytk. 1 427,70 m2. Na działce zlokalizowany jest park krajobrazowy obejmujący powierzchnię 3,4965 ha , częściowo ogrodzony, park objęty jest ochroną konserwatorską. Zespół pałacowo-parkowy z dniem 15.04.1964 r. wpisany jest do rejestru zabytków pod pozycją Nr 804/64 i składa się z budynku pałacu i gruntów obsadzonych drzewami stanowiących park.  położonej: 46-250 Wołczyn, Wierzbica Górna, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00082855/6
Suma oszacowania wynosi 461 069,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 345 801,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 106,90zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kluczborku 36 12401662 1111 0000 2663 1435 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Uczestniczenie i nabycie nieruchomości na licytacji przez jednego z małżonków jest możliwe za okazaniem potwierdzenia możliwości zakupu przez drugiego małżonka (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego art.37 § 1 k.r.o.)
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kluczborku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 15 pok. 13 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku
Krzysztof Leszczyński Zastępca Jacek Wiesiołek
Kancelaria Komornicza Nr III
46-200 Kluczbork ul.Mickiewicza 16-18
tel. 77 418 26 46 e-mail: kluczbork1@komornik.pl

 

Next →