Nieruchomość – Wołczyn

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW nr OP1U/00046556/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Krzysztof Leszczyński Zastępca Jacek Wiesiołek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-09-2021r. o godz. 13:30 w sali nr 12 w Sądzie Rejonowym I Wydziale Cywilnym 46-200 Kluczbork, ul. M.Skłodowskiej-Curie 15 odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej stanowiącej działki : nr dz. nr 8/1 ark. m. 1, 16 ark. m. 1, 17 ark. m. 1, 20/4 ark. m. 1, 21 ark. m. 1, 30/2 ark. m. 1, 83/4 ark. m. 1, 114/2 ark. m. 12, 131 ark. m. 3, 132/5 ark. m. 3, 132/6 ark. m. 3, 135/5 ark. m. 3, 149/1 ark. m. 3, 149/2 ark. m. 3, 157/2 ark. m. 3, 157/10 ark. m. 3, 161/3 ark. m. 3, 168/2 ark. m. 3, 169 ark. m. 3, 197/1 ark. m. 4, 200 ark. m. 4, 213/1 ark. m. 4, 214/2 ark. m. 4, 214/3 ark. m. 4, 214/4 ark. m. 4, 214/5 ark. m. 4, 214/6 ark. m. 4, 214/7 ark. m. 4, 214/8 ark. m. 4, 214/9 ark. m. 4, 216/3 ark. m. 4, 325 ark. m. 5, 360/1 ark. m. 5, 410 ark. m. 5, 653/2ark. m. 8 położone są w miejscowości Skałągi. Działki nr 25 ark. m. 2, 26/3 ark. m. 2, 38 ark. 2, 39 ark. m. 2, 40/1 ark. m. 2 położone są w miejscowości Rożnów. Działka nr 37/7 ark. m. 4 położona w miejscowości Gierałcice. Łączna powierzchnia działek wynosi 58,2240 ha. Nieruchomość nie stanowi zwartego kompleksu, stanowi w części działki rolne niezabudowane w tym grunty orne oraz łąki i pastwiska o różnorodnym przeznaczeniu gruntów oraz kompleks działek zabudowanych budynkami produkcyjno – usługowymi i gospodarczymi dla rolnictwa i inne niemieszkalne o ogólnej pow. zabudowy 4 714 m2.  należącej do dłużnika położonej: 46-250 Wołczyn, Skałągi, Rożnów, Gierałcice,  dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr OP1U/00046556/6
Suma oszacowania wynosi 2 067 597,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 550 697,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 206 759,70zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kluczborku 36 12401662 1111 0000 2663 1435 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Uczestniczenie i nabycie nieruchomości na licytacji przez jednego z małżonków jest możliwe za okazaniem potwierdzenia możliwości zakupu przez drugiego małżonka (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego art.37 § 1 k.r.o.)
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kluczborku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 15 pok. 13 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastępca Komornika Sądowego

Jacek Wiesiołek

 

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku
Krzysztof Leszczyński Zastępca Jacek Wiesiołek
Kancelaria Komornicza Nr III
46-200 Kluczbork ul.Mickiewicza 16-18
tel. 77 418 26 46 e-mail: kluczbork1@komornik.pl

← PreviousNext →