Nieruchomość – Kluczbork

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW nr OP1U/00061174/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Krzysztof Leszczyński Zastępca Jacek Wiesiołek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-10-2021r. o godz. 14:00 w sali nr 12 w Sądzie Rejonowym I Wydziale Cywilnym 46-200 Kluczbork, ul. M.Skłodowskiej-Curie 15 odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 31/9 km. 6 o pow. 0,0363 ha w użytkowaniu wieczystym do 05.12.2089 r. (Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane lub przeznaczone pod zabudowę). Teren porośnięty roślinnością trawiastą wysoką oraz samosiejkami drzew i krzewów. Nieruchomość posiada możliwość przyłączenia do sieci energetycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej. Zjazd na teren działki możliwy z ul. Sybiraków położonej: 46-200 Kluczbork,  dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr OP1U/00061174/5
Suma oszacowania wynosi 12 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Kluczborku 36 12401662 1111 0000 2663 1435 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Uczestniczenie i nabycie nieruchomości na licytacji przez jednego z małżonków jest możliwe za okazaniem potwierdzenia możliwości zakupu przez drugiego małżonka (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego art.37 § 1 k.r.o.)
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kluczborku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 15 pok. 13 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastępca Komornika Sądowego

Jacek Wiesiołek

 

 

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku
Krzysztof Leszczyński Zastępca Jacek Wiesiołek
Kancelaria Komornicza Nr III
46-200 Kluczbork ul.Mickiewicza 16-18
tel. 77 418 26 46 e-mail: kluczbork1@komornik.pl

← Previous