Nieruchomość – Głuchołazy

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Prudniku
Jerzy  Dziedzic zastępca Jacek Wiesiołek
48-200 Prudnik, ul. Piastowska 18

tel. 789 393 729

Sygnatura: KM 1406/16

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Prudniku Jerzy Dziedzic zastępca Jacek Wiesiołek  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-12-2022 o godz. 11:45  w budynku Sądu Rejonowego w Prudniku z siedzibą przy Kościuszki 5, 48-200 Prudnik, pokój 81,  odbędzie się

 

                                                                                      pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest Gmina Głuchołazy  położonej przy  Poprzeczna 5, 48-340 Głuchołazy , dla której  SĄD REJONOWY PRUDNIK V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1P/00045992/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana trzema budynkami niemieszkalnymi nr ew. 2356, 2373, 2374 położone na działce nr 116 km 2 o powierzchni 0,1902 ha.
Suma oszacowania wynosi 205 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 154 350,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 580,00 zł.
 Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
 Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 77 2030 0045 1110 0000 0400 9960.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 5, Prudnik, 48-200  Prudnik.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zastępca Komornika Sądowego
Jacek Wiesiołek

 

 

← PreviousNext →