Mieszkanie – Zawadzkie

                                      OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Jacek Wiesiołek na podstawie przepisu art. 953 w zw. z art. 1066 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-12-2022 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich mającego siedzibę pod adresem ul. Opolska 11, 47-100 Strzelce Opolskie w sali nr 310, odbędzie się
                                                                                                pierwsza licytacja
nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 47-120 Zawadzkie, Nowe Osiedle 3/7, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Op. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/00052613/7.
Lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni użytkowej 36,22 m kw położony w budynku na 3 kondygnacji- 2 piętrze.Przedmiotowy lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, plus przynależna piwnica o powierzchni 5,30 m kw., brak balkonu, układ pomieszczeń rozkładowy.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno- kanalizacyjną, centralne ogrzewanie z sieci osiedlowej.
Egzekucja z nieruchomości zabudowanej w przedmiotowej sprawie prowadzona jest w celu zniesienia współwłasności w drodze sprzedaży publicznej.
Suma oszacowania wynosi 140 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 105 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
PKO BP S.A. I O. Centrum w Kędzierzynie-Koźlu 55102037140000430200078048
Najpóźniej na jeden dzień roboczy przed datą licytacji, przy czym kopię dowodu wpłaty rękojmii należy okazać w kancelarii komornika najpóźniej w tym dniu do godziny 15.00.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I CO 168/22).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy
Jacek Wiesiołek

 

 

Next →