Dom – Laskowice

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Prudniku
Jerzy  Dziedzic zastępca Jacek Wiesiołek
48-200 Prudnik, ul. Piastowska 18
tel. 789 393 729

 

Sygnatura: KM 491/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Prudniku Jerzy Dziedzic zastępca Jacek Wiesiołek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-12-2022 o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Prudniku z siedzibą przy Kościuszki 5, 48-200 Prudnik, pokój 81,  odbędzie się

                                                                                   pierwsza licytacja

nieruchomości położonej Laskowice7A, 48-231 Lubrza, dla której SĄD REJONOWY PRUDNIK V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH   prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1P/00054008/5.
Opis nieruchomości:
nieruchomości stanowiącej – działki gruntowa nr 239/4 km 1 o pow. 0,0785 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym ( nr. ew. 137 ) oraz budynkiem niemieszkalnym ( nr.ew. 136), położonym w miejscowości Laskowice 7a obręb 0044 Laskowice, gmina Lubrza, powiat prudnicki
Suma oszacowania wynosi 233 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 175 050,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 340,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
 Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 77 2030 0045 1110 0000 0400 9960.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 5, Prudnik, 48-200  Prudnik.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zastępca Komornika Sądowego

Jacek Wiesiołek

← PreviousNext →