Dom – Centawa

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Jacek Wiesiołek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-02-2020r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich mającego siedzibę przy ul. Opolskiej 11 w sali nr 203, odbędzie się
druga licytacja
nieruchomości należącej do dłużnika położonej: 47-134 Centawa, ul. Jemielnicka 5, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Op. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1S/00031178/2.
Nieruchomość o łącznej powierzchni 0,7584 ha, opisana w księdze wieczystej jako rola i teren zabudowany, obejmuje następujące działki:
działka nr 323, karta mapy 4, obręb Centawa, stanowiąca grunty orne RIVb o powierzchni 0,0600 ha i grunty orne RV o powierzchni 0,2900 ha, łącznie 0,3500 ha, niezabudowane.
działka nr 385/2, stanowiąca grunty orne RVI, obszaru 0,0540 ha, niezabudowane.
działka nr 386/1, stanowiąca tereny mieszkaniowe B o powierzchni 0,0393 ha i grunty orne RVI o powierzchni 0,0144 ha, łącznie 0,0537 ha, zabudowane dwoma budynkami gospodarczymi
działka nr 387, stanowiąca tereny mieszkaniowe B o powierzchni 0,0677 ha i grunty orne RVI o powierzchni 0,2330 ha, łącznego obszaru 0,3007 ha, zabudowane dwoma budynkami mieszkalnymi i jednym budynkiem gospodarczym.
W skład nieruchomości wchodzą zabudowania, nie ujawnione w zapisach księgi wieczystej, które w kartotece budynków zostały oznaczone i opisane jako:
budynek nr 410- mieszkalny, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany, wybudowany w 1936 roku, o o powierzchni zabudowy 165 m kw.
budynek nr 412- transportu i łączności, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany, wybudowany w 1936 r., o powierzchni zabudowy 39 m kw.
budynek nr 413- inny budynek niemieszkalny, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany, wybudowany w 1936 r., o powierzchni zabudowy 65 m kw.
budynek nr 416- inny budynek niemieszkalny, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany, wybudowany, w 1970 r, o powierzchni zabudowy 31 m kw.
Na działce nr 387, poprzecznie względem drogi, w zabudowie półzwartej, są usytuowane dwa, odrębnie funkcjonalne budynki mieszkalne (budynek nr 410), o łącznej powierzchni zabudowy 165 m kw.: “stary dom” i dobudowany do jego południowo- zachodniej ściany “nowy dom”. Z południowo- zachodnim narożnikiem “nowego domu” styka się jeden z budynków gospodarczych, pełniący funkcję kotłowni i warsztatu ( budynek nr 416). W drugim ciągu zabudowań, położonych mniej więcej równolegle do budynków mieszkalnych, posadowiono: budynek wolnostojący, garażowo-magazynowy ( budynek nr 412) oraz, na jego przedłużeniu w głębi posesji, wolnostojącą szopę inwentarską ( budynek nr 413).
“Stary dom” o powierzchni użytkowej ok. 94 m kw. został wybudowany ok. 1936 roku. Aktualnie zawiera następujące pomieszczenia:
na parterze: ganek, korytarz ze schodami na poddasze, dwa pokoje połączone w jeden pokój dzienny, mały pokój, kuchnia, łazienka i wc na poddaszu- jeden pokój
Wejście do budynku, przez ganek usytuowany od strony ulicy.
“Nowy dom” o powierzchni użytkowej ok. 70 m kw. został dobudowany do starego budynku ok. 1972 roku, jako niepodpiwniczony, piętrowy, w kształcie typowej dla okresu budowy tzw. kostki. Zawiera następujące pomieszczenia, w większości w amfiladzie:na parterze korytarz ze chodami na piętro, dwa pokoje, kuchnia, spiżarka, łazienka; na piętrze cztery pokoje.
Dojazd do budynku drogą asfaltową ulicą Jemielnicką.
Suma oszacowania wynosi 293 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 195 866,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 380,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
PKO BP SA I O.Centrum w K-Koźlu 55102037140000430200078048
najpóźniej na jeden dzień roboczy przed datą licytacji, przy czym kopię dowodu wpłaty rękojmii należy okazać w kancelarii komornika najpóźniej w tym dniu do godziny 15.00.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej.
Wartość ograniczonego prawa rzeczowego – służebności mieszkania wynosi: 117 520 zł.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.