Budynek biurowy – Strzelce Opolskie

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Jacek Wiesiołek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-08-2021 r. o godz. 13:20 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich mającego siedzibę przy ul. Opolska 11 w sali nr 310, odbędzie się

 

druga licytacja

 

wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do dłużnika   położonej: 47-100 Strzelce Opolskie, 1 Maja 27, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Op. Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1S/00033499/2.
Budynek biurowy o powierzchni użytkowej 396,77 m kw., dwukondygnacyjny niepodpiwniczony w części w zabudowie półzwartej.
Suma oszacowania wynosi 280 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 186 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 000,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
PKO BP S.A. I O. Centrum w Kędzierzynie-Koźlu 55102037140000430200078048
najpóźniej na jeden dzień roboczy przed datą licytacji, przy czym kopię dowodu wpłaty rękojmii należy okazać w kancelarii komornika najpóźniej w tym dniu do godziny 15.00.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy
Jacek Wiesiołek
← PreviousNext →